Форум » Карьера и история повседневности » Морские офицеры на гражданской службе » Ответить

Морские офицеры на гражданской службе

Georg G-L: Предлагается в теме писать о морских офицерах перешедших на гражданскую службу Сазонов Иван Николаевич, выпускник Морского училища, капитан 2-го ранга. Владимирский гражданский губернатор, тайный советник, сенатор, гофмейстер Высочайшего двора.

Ответов - 41, стр: 1 2 All

tur: ИСИДОР пишет: Может есть фото? - СЛАУЦИТАЙС Леонид Отр. сообщение в теме : Могилы моряков. Rookwood General Cemetery Rookwood, New South Wales, Australia

tur: ИСИДОР пишет: Вторая фамилия по матери? Мать : Emilija Pauline Slaucitajs (Berzons ) - 17. 11.1870 - 13. 01.1961.

ИСИДОР: Ув. tur! Спасибо! Какие могут быть варианты по второй части фамилии - Метеловский?


tur: ИСИДОР пишет: Какие могут быть варианты по второй части фамилии - Метеловский? Возможно научный псевдоним - Метеловский .

ИСИДОР: tur пишет: Возможно научный псевдоним Оригинальная версия! Можно еще предположить, что это фамилия матери. В НЕТе по фамилии Метеловский по нулям.

tur: ИСИДОР пишет: Можно еще предположить, что это фамилия матери. Фамилия матери ( дев.) - Berzons . Что предположить ? Полная биография СЛАУЦИТАЙС Леонида из университетских источников до 1938 года , но с переводом Вы сами ... лично я не увидел в тексте фамилию Метеловский . Vecākais docents Leonīds Slaucītājs, dzimis 1899. g. 10. aprilī Jaunlaicene s pagast a Majorskol ā k ā skolotāj a dēls. Tēv s Jā - nis, māt e Emīlija, dzim. Bērzone . Pē c mācībām pamatskol ā pi e sav a tēv a iestājie s Valka s reālskolā , k o beidzis 1916. g. 1918. g. beidzis teorētisk o kurs u Krievija s jūra s ministrija s gardemarin u klasēs. Kā gardemarin s u n virsniek s bijis dienest ā Krievija s Klus ā okeān a u n Ziemeļ u Ledus jūra s flotē. 1920.—21. g. kalpojis aktiv ā kar a dienest ā Latvija s kar a flotē u n Daugavgrīva s artilērijā. Aizejot rezerv ē turpinājis izglītību Latvijas Universitāt ē u n ieguvis 1925. g. matemātika s zinātņ u kandidāt a grādu. N o 1921. līdz 1924. g. bijis pa r subasistent u pie astronomija s katedras, pē c tam līdz 1926. g. pi e ģeofizikas katedras. 1926. g. ir jaunākais asistents, 1929. g. asistents u n 1931. g. vecākais asistents pi e minētā s kated - ras. 1931. g. habilitējie s u n ievēlēts pa r privātdocent u ģeofizikā. N o šī laika las a kursu s ģeofizikā. Ar 1934. g. las a arī fizisko ģeogrāfiju, vad a speciālos prakt. darbu s u n kandidāt a darbu s ģeofizikā . 1935. g., skaitot ar 1. aprili, ievēlēts pa r docent u u n 1938. g., skaitot ar 1. decembri, pa r vecāk o docent u ģeofizikā. Vad a ģeofizikas nodaļ u ģeofizikas u n meteoroloģija s institūtā . 1927. u n 1928. g. bijis pa r Latvija s Jūrniecība s departament a pārstāv i ar Igauniju kopējo s magnētisko s mērīšana s darbos. 1929. u n 1931. g. vadijis astronomisko s u n ģeodēzisko s darbu s kar a flotes vajadzībām. A r 1936. g. piedalijie s Finans u ministrija s Zeme s bagātīb u pētīšana s komiteja s darb ā u n n o 1937. g. ir šīs iestāde s ģeofizikalo pētijumu nozare s vadītājs. A r 1929. gad u ir Latvija s Ģeogrāfija s biedrība s valde s loceklis u n 1937.—1938. g. šīs biedrība s priekšnieks. 1937. u n 1938. g. bijis Amerika s draug u biedrība s priekšnieks. Studiju laikā sastāvējis pa r aktiv u biedr u matemātika s zinātņ u student u pulciņā ; n o 1937. g. ir šīs biedrība s god a biedrs. L. U. student u korporācij ā Fraternita s Academic a ir goda filistrs. Pēc Latvija s Konservatorija s kompozicija s teorija s klase s nobeig - šana s ar brīvmāksliniek a grād u 1933. g. u n diriģent u klase s absolvēšana s 1934. g. darbojie s L. U. Prezidiju konvent a simfoniskā orķestr a organizēšanā ; pē c pēdēj ā nodibināšana s 1935. gad ā ir t ā diriģents. N o 1921. g. ar pātraukumiem strādājis daža s stunda s nedēļ ā k ā skolotājs V Olav a komercskol ā u n M. Beķere s ģimnā - zijā. Sāko t ar 1922. gad u darbojie s pres ē u n Latviešu konversā - cijas vārdnīcā . 1923. g. ieguvis I godalg u pa r darbu, rakstīt u uz fakultāte s izsludināto temat u fiziskajā ģeogrāfijā. 1935. u n 1937. g. saņēmis Krišjāņ a Baron a prēmij u pa r zinātniskiem darbiem Latvija s daba s pētīšanā . Apbalvots a r Triju Zvaigžņ u ordeņ a IV šķ. Piešķirt a Latvija s Atbrīvošana s kar a piemiņa s zīme u n Atbrīvoša - n a s cīņ u 10 gad u jubileja s piemiņa s medaļa . 1927. g. ar Kultūra s fonda pabalst u bijis komandējum ā Itālijā u n Francijā , ku r papildinājie s ģeofizikā. 1936. g. bijis zinātnisk ā atvaļinājumā Ziemeļamerika s Savienotā s valstīs, darbojie s Karnedž i institūt ā Vašing - tonā , lasijis lekcija s Kolumbija s Universitāt ē Ņujorkā , pē c tam ar Kultūra s fonda pabalst u strādājis citos ģeofizikas institūtos Ame - rikā . Kā L. U. pārstāvis referējis pa r zeme s magnētismu Starptau - tisk ā konferenc ē Edinburg ā 1936. gadā . 1938. g. bijis L. U. pārstā - vis u n referents VI Baltijas hidroloģisk ā konferenc ē Lībekā u n Berlīnē . Bez tam F. M. Zeme s bagātīb u pētīšana s komitejas, Latvija s Ģeogrāfija s biedrība s u n citu iestāž u komandēts zinātnisko s nolūko s uz dažādām Eiropa s valstīm. 1937. g. lasijis priekšlasījumu Lietuva s Ģeogrāfija s biedrīb ā u n Universitāt ē Kaunā . Ir Lietuva s Ģeogrāfija s biedrība s god a biedrs. Iespiesti e darb i (sk. LUX , 401—402): 8) Lidojum i Rīga s jūra s līč a ledu s novērošanai . Jūr n 1929, 4, 97. 9) Magneti c Wor k o n th e Latvia n Coast an d Balti e Se a 1927—1928 . Terr. Magn . an d Atm . Electr. 1929, Vol . 34, 258—259 . 10) Ledu s apstākļ i Latvija s jūra s ūdeņo s 1928./29. gad a ziemā . L. U. meteor . inst . darb i 1929, 11 , 243—254 . 11) Spaltenbildun g i n de r Eisdeck e un d Eisschie - bunge n a n de r Kūst e de s Rigasche n Meerbusen s im Winte r 1928/29. Ann . d. Hydr . u . marit . Meteor . 1929, 12, 411—414 . 12) Magneti c Measurement s i n th e Balti e Se a alon g th e Latvia n Coast . 1930, 62—II p . + 3 kart . 13) Pa r magnētisk o deklinācij u Latvija s teritorijā . Artilērija s Apskat s 1931, 1/2, 44—49 . 14) Baltija s jūra s izogon u kart e 1930. gadam . Kuģn . gad a gr. 1930./31, 206—209 . 15) Daugav - grīva s bāka s ģeogrāfisk o koordināt u astronomisk ā noteikšana . Mērn . u n Kulturtechn . Apskat s 1931, 9/10, 113—119. 16) Pa r astronomisk o metož u pielieto - šan u aeronavigacijā . Te A 1931, 5, 499—506 . 17) Pa r magnētisk o deklinācij u Rīg a s apkārtnē . 1931, 11 lpp . 18) Materiāl i pi e Rīga s jūra s līč a hidrogrāfijas. Te A 1931, 6, 595—604 . 19) Magnētiski e mērījumi , izdarīt i Latvija s teritorij ā līd z 1932. gadam . LUR mat . II, 4, 1932, 65—104 . 20) Pa r Apukalna-Alūksne s aug - stum u apgabal a morfometrij u u n hidrogrāfiju . Ģ R III/IV, 1934, 115—165 , 1 kart . 21) Zeme s urbum s pi e Kaln a ezera . Du Z 1934, 144. 22) Pa r Latvija s u n atsevišķ o augstum u apgabal u morfometriju . Ģ R V, 1935, 15—27 . 23) Pa r Rīga s jūra s līč a ūden s temperatūr u u n sāļumu . Ģ R V, 1935, 104—125 . 24) Morfo - metriski e element i dažie m Latvija s ezeriem . ĢR V, 1935, 134—145 . 25) Pi e jau - tājum a pa r Gauja s izteku . Du Z 1935, 5, 144. 26) Zu m §-Aquariiden-Strom . Astron . Nachr . Kiel, 1935, Bd. 256, Nr . 6143, 415—420 . 27) Begriff de r Reliefentwicklun g un d Berechnun g de s wahre n Areāl s eine r topographische n Flāche . Peterm . Mitt . Gotha , 1936, 4, 111—112. 28) Di e Eisverhāltniss e a n de n Lettlān - dische n Kūste n de s Rigae r Meerbusen s un d di e Temperature n wāhren d der Eiswintern . Mitt , 13 B, V Hydr . Konf. d. Balt. Staaten . Helsinki , 1936, 9 lpp . 29) (Kop ā a r M c Nish'u ) Th e Fiel d of Magneti c Storm s a s deduce d from th e Mea n Differenc e of Magneti c Intensit y o n Quie t an d Disturbe d Days. Trans, of Edinburg h Meeting , Intern . Assoc . of Terr. Magn . an d Electr. 1936. Copen - hagen , 1937, Buli. 10, 289—301 . 30) Not e o n Boris "VVeinberg's Suggeste d Mag - neti c Nomenclature . Terr. Magn . an d Atm . Electr. Baltimore , 1937, Vol . 42, 415 . 31) Di e morphometrisch e Element e de r Ostsee . V I Balt. Hydr . Konf. Hauptber . 14. Berlin , 1938, 14 lpp . + 1 karte . 32) Daž u dziļ o gultņ u ezer u morfometriski e elementi . ĢR VI, 1938, 63—71 . 33) Rīga s apkārtne s zeme s magnētism a elementi . ĢR VI, 1938, 94—102 . 34) Latvija s Universitāte s ģeofizika s u n meteoroloģija s institūt a izdarīti e jūra s hidroloģiski e pētijumi . ĢR VI, 1938, 164—179. B e z ta m populārzinātnisk i raksti , recenzija s u n dažād i apcerējum i ievie - tot i rakst u krājumos, Latvieš u konversācija s vārdnīcā , žurnālo s u n laikrakstos: kop ā 64 rakst i — pa r tematie m ģeofizikā , hidrogrāfijā , kartogrāfij ā u n astrono - mijā , sarakstīt i laik ā n o 1922. līd z 1938. g. Daž i n o tiem : Latvija s ezeri . Latvij a s zeme , dab a u n taut a I, 1936, 159—191 ; 1937, 196—230. Baltija s jūra . Latvij a s zeme , dab a u n taut a I, 1936, 297—339 ; 1937, 340—387 . Fridtjofs Nansens . 1934, 192 lpp . (kop ā a r A . Bīlmani). Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919-1939 , 2. daļa. Mācības spēku biogrāfijas un bibliogrāfija , стр. 317-318-319 . https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827

Карабуш: Ржевуский Николай Адамович (Людомирович)

Юрген: Христофор Петрович Эрдели (1824–1872). Из дворян Херсонской губернии, православный. Родился в семье морского офицера, воспитывался дома. В 1837 г. вступил в службу гардемарином в Черноморский флот. В 1839 г. на линейном корабле «Силистрия» принял участие в крейсерстве у абхазских берегов и за храбрость «при занятии местечек Су-баши и Шахе» был награжден знаком отличия Военного ордена Св. Георгия. В 1841 г. переведен на Балтику, где в конце того же года произведен в мичманы. Последующие 10 лет на разных судах Балтийского флота крейсировал в Балтийском и «Немецком» морях, в 1848 г. произведен в лейтенанты. В 1852 г. командирован в г. Самару «для сплава пароходов в Оренбургский край», после чего направлен на р. Сыр-Дарья во главе «транспортного отряда из матросов, назначен командиром парового баркаса "Обручев". Пейтенант Х.П. Эрдели при штурме Ак-Мечети командовал флотским десантом. В ходе штурма он со штуцерной командой из 12 человек, в том числе 6 матросов с парохода «Перовский» (остановившегося в 2-х верстах выше Ак-Мечети) и 6 солдат из числа лучших стрелков, коим и даны были штуцеры, бросился в сделанную взрывом мины брешь. Его отряду удалось первыми ворваться в крепость, несмотря на отчаянное сопротивление осажденных, при этом был ранен 1 матрос. Согласно диспозиции лейтенант со штуцерами и мушкетонами немедленно должен был отыскать пороховой погреб и приставить к нему караул (захвачено 5 пудов 17 фун. пороха и 33 пуда 18 фун. свинца). Эрдели 19.12.1853 «за отличие в военных действиях» был произведен в капитан-лейтенанты, а 26.12.1853 Высочайшим Указом награжден орденом св. Георгия 4-й ст. В 1854 г. он вернулся в Балтийский флот, командовал загородной батареей № 1 «Генерал Граббе» в Кронштадте. В 1856–1860 гг. командовал разными судами, в 1861 г. «уволился от службы для определения к статским делам» с чином надворного советника (VII класс в Табели о рангах). Служил в министерстве Государственных Имуществ, был произведен в коллежские советники и награжден орденом св. Станислава 2-й ст. В 1867 г. ушел в отставку в чине капитана 2-го ранга.

RusKey: ДЕМЧИНСКИЙ Владимир Николаевич. Мичман 18-го флотского экипажа. Родился в 1875 г. Окончил Александровский кадетский корпус в С.-Петербурге, в 1892 году; телеграфный техник 1-го разряда с 1898 года; инженер-электрик с 1904 года. Начиная со второго курса, одновременно с занятиями в Электротехническом институте, им был выполнен ряд практических работ по электротехнике: в 1893-1894 уч. г., взяв отпуск на один месяц в Гатчино, сделал полную установку электрической станции, поставив 24 уличных фонаря и около 200 ламп накаливания, с возведением деревянного здания для станции. Работы эти были выполнены в один месяц. По нездоровью решившись остаться на второй год на этом курсе, но, не желая совершенно терять год, им был испрошен весною 1894 года у директора института отпуск за границу. Во время этого четырехмесячного отпуска работал в Эльзасе-Лотарингии в г. Мюльгаузен на машиностроительном заводе французского общества сначала простым рабочим в слесарной мастерской, а затем монтером в сборной мастерской; им были там собраны две машины по 1000 лош. сил и одна в 500 лош. сил с полной пригонкой всех частей. На обратном пути в Россию собрал данные по электрическим трамваям. В июле 1895 года приступил к постройке маленькой электрической станции по Невскому просп., д. № 65, каковую и окончил в августе. До весны 1896 года состоял заведующим этой станцией и в то же время поставил временный локомобиль на центральной станции у Казанского моста. Весной 1896 года им были положены фундаменты под машины и котлы на большой центральной станции трехпроводной системы у Казанского моста, устроенной по проекту инженера Н.А. Демчинского; собраны сами машины и котлы и произведено их испытание. По окончании этих работ, по проекту инженера Н.А. Демчинского приступил к переустройству трехпроводной станции у Александровского рынка на станцию высокого напряжения; работы потом производились совместно с инженер-электриком Золднером, скончавшимся в 1897 году. Одновременно с этим им велись работы по расширению станции на Невском просп. в д. № 65. Кроме того, ему было поручено правлением общества общий надзор за всем освещением и за работой всех механизмов станций. В последний учебный год в институте было невозможно совместить практические работы с учебными занятиями, почему он был принужден от всех работ отказаться. В 1898 году по окончании курса Электротехнического института отбывал воинскую повинность во флоте юнкером. Во время заграничного плавания им был составлен в Копенгагене черновой проект освещения строившегося тогда крейсера „Боярин" с двигателями для поворота башен, орудий и подачи снарядов. Окончив службу занялся собственным делом. Состоял с весны 1901 г. по 1904 г. консультантом по электрическому освещению при Царскосельской линии Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дороги. Кроме того, с сентября 1903 г. состоял на службе в акционерном обществе русских электротехнических заводов „Сименс и Гальске" в отделе морских установок на судах русского военного флота. В этом отделе были выработаны проекты всевозможных механизмов и приборов, а также установлены рулевой привод на крейсере „Аврора", шпили на судах „Князь Суворов" и „Слава" и т.п. 22 февраля 1904 г. защитил проект электрического трамвая в С.-Петербурге и телефонного сообщения с Царским Селом и удостоен звания инженер-электрика. В конце 1904 года призван по случаю военного времени во флот, где и служит в чине мичмана в 18-м флотском экипаже. В 1905 году, находясь на броненосце „Князь Суворов", погибшем в бою 14-го мая, был ранен, взят в плен и отправлен в Японию (в Сасебо). 1906. Автобиографии окончивших курс в Электротехническом Институте 1889-1904., 290 стр., 165,00 Мб., PDF.| BookLibrary https://t.co/UnLAaPgHo4

УМО: RusKey пишет: ДЕМЧИНСКИЙ Владимир Николаевич. https://etu.ru/ru/muzej/novosti/onlajn-vystavka-vmf/flot

Alchel: Возможно, будет кому-то интересно... Сделал выдержки из работы «На берегах озера Кучук», касающиеся Л.А. Буланина. Полностью текст этой работы можно почитать здесь на моей страничке на "Прозе" (https://proza.ru/2022/06/29/550). С картами, картинками и фотографиями выставлю в сеть чуть позже. Буду рад любым дополнениям о судьбе Льва Буланина. Есть предположения, что он был кадетом Севастопольского морского корпуса. Как это можно проверить? А пока то, что есть: Буланин Лев Александрович. Родился в 1900 году. Потомственный дворянин. Отец – чиновник Александр Александрович Буланин, мать Евдокия Дмитриевна - врач-акушер. В 1920 году находился в госпитале Севастополя. Числился в рядах Белой армии Врангеля. Эвакуирован из Крыма в Константинополь на пароходе «Румянцев». В СССР – штурман дальнего плавания на Черном море, подрывник. На 1931 год химик НИИ прикладной минералогии. Научный сотрудник 1-го разряда Соляной лаборатории (на 1932). В 1931 году в целях рекогносцировочных исследований Кулундинской зоны была сформирована экспедиция Академии наук СССР. Всего планировалось привлечь порядка 50 научных сотрудников и 100 рабочих. Для реализации плана работ привлекался ряд организаций: Соляная лаборатория АН, Институт физико-химического анализа АН, Почвенный институт АН, Западносибирский ГРТ, Государственный институт экспериментальной медицины. Основным объектом изучения экспедиции стало озеро Кучук в Алтайском крае и прилегающий к нему район общей площадь в 50 тыс. кв. км. В июне 1931 года в село Нижний Кучук, что расположилось на берегу озера Кучук, прибыла телега, на которой сотрудники химического отряда (а он базировался именно в Нижнем Кучуке) - штурман дальнего плавания, черноморец, подрывник, химик Лев Александрович Буланин и бывший рулевой гидрографических судов Карского моря Витольд Иосифович Железовский привезли приборы, инструменты, стеклянную лабораторную посуду, запчасти к моторной лодке и еще 12 больших пробковых шаров-буев. Моторная лодка нужна была химикам для ежедневного измерения температур озера в разных его точках, брать пробы рапы. Оба химика, а в прошлом моряка, приступили к изготовлению чертежей небольшой морской шлюпки. Лодку с массивным килем и необычным рулем изготовили по чертежам в коммуне «Сибирский партизан». Такая конструкция лодки оказалась очень удачной для хода по особой, донной волне Кучукского озера. Несмотря на сравнительно небольшую осадку, лодка не могла подойти к берегу ближе, чем на двести метров из-за мелководья. Пришлось в озере вбить железный кол и привязать лодку вдали от берега. Ежедневно, дважды в день, химики-моряки проделывали такой маршрут – пять километров от деревни к берегу озера, двести метров по колено в иле к лодке и потом с десяток километров по водной глади озера к буям. Потом обратно тем же порядком. В штормовые дни химики надевали кожаные тужурки, а лодку задраивали брезентом. Иногда приходилось быть на озере и ночью и это притом, что лодка не была оснащена фонарями. Однажды в такую ночную поездку отправились трое – начальник экспедиции Николаев, Буланин и микробиолог Равич-Щербо . Ориентируясь на огни домов бывшего курорта, ученые обследовали озеро у десяти из двенадцати буев и повернули обратно. Наступила полночь и огни на курорте погасли. До берега было порядка 12 км. На месте причала, по предварительной договоренности, один из рабочих должен был развести костер для ориентира, но костра нигде не было видно. Пошли обратно наугад. Буланин время от времени отключая мотор, слушал озеро. После очередного сеанса тишины он, только ему одному известным способом наконец «услышал» берег. Оба его спутника недоуменно пожали плечами – кругом стояла тишина, но Буланин был настойчив – «Я чувствую берег». И действительно, как только он разделся и, спрыгнув с лодки, добрался до суши, всего в нескольких десятках метров от того места, куда они причалили, обнаружился дежурный рабочий, который додумался развести костер в яме так, что с воды его естественно не было видно. Осенью, в сентябре 1932 года, когда уже заметно похолодело, Буланину и Железовскому приходилось преодолевать двести метров по ледяной воде на обжигающем ветру к лодке в полушубках и… без штанов. И так каждый день по два раза за сутки. После таких прогулок Железовский жестоко простудился, страдал насморком и кашлем и ходить к лодке босиком без специальных сапог отказался. Но, когда снаряжали экспедицию, никто не догадывался, что лодки не смогут подойти к берегу и, естественно, никаких сапог не предусмотрели. Чтобы не сорвать научные наблюдения, бывший дворянин Буланин самоотверженно продолжал принимать ледяные ванны голыми ногами в одиночку. В октябре 1932 года экспедиция готовилась к возвращению в Ленинград, но наблюдения необходимо было проводить и зимой. Для этого на берегу озера Кучукского построили бревенчатый дом лаборатории, где на зимовку осталось всего три человека – Буланин (начальник отряда), наблюдатель Железовский и лаборантка Вера Николаевна, фамилию которой установить, к сожалению, не удалось. В тяжелых погодных условиях эти три человека целую зиму ежедневно несли научное дежурство на берегу Кучукского озера. На фото монеты 1931-1932 гг. и пуговица от кителя сотрудника Народного комиссариата водного транспорта СССР образца 1930-х гг., найденные мной на месте зимовки поста Кулундинской экспедиции у Кучукского озера (кстати, по моим данным, "морских" в экспедиции было только двое - Буланин и Железовский). Кучукское озерополная версия страницы